A nyújtott szolgáltatáselemek és tevékenységek

Intézményünk folyamatosan működik, biztosítva az ellátottak napi 24 órás teljes körű ellátást.

1. Fogyatékossággal élők számára nyújtott szolgáltatások (Bóly):

* Az intézményi székhelyen négy részleg (A, B, C, D) működik, melyeken belül általában 10 fős gondozási csoportokat alakítottunk ki. A hálószobák általában 10 férőhelyesek, de található már 1-2-3-4 férőhelyes szoba is a részlegeken.
A hálószobákon kívül 13 nappali szoba, 16 fürdőszoba, 14 foglalkoztató helyiség és egy foglalkoztató egység biztosítja a közösségi együttlétre, fejlesztésre, mentális gondozásra szolgáló helyet.
A normál lakókörnyezetbe integrált, családi házas kialakítású lakóotthonokban 1-4 férőhelyes szobák találhatóak. A közösségi együttlétre szolgáló nappali szobák igen tágasak, vendégek fogadására is alkalmasak. Tisztálkodásra lakóotthononként két fürdőszoba és két WC áll rendelkezésre. A lakóotthoni konyhákban lehetőség van meleg étel készítésére, és elfogyasztására. A meleg víz, a fűtés és az energiaszolgáltatás folyamatos, a telefonvonal biztosított.

* Az intézményben a magas szintű ápolási, gondozási tevékenység a gondozók 96 %-os szakképzettségi színvonalával is biztosított. A szolgáltatást igénybevevő részére fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesítjük, hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióját törekszünk korrigálni, illetve szinten tartani. Az ellátást igénybe vevők részére az állapotuknak megfelelő gondozási egységben a megfelelő ápolási gondozási szintet biztosítjuk. A többségükben súlyos értelmi fogyatékos vagy legyengült, mozgásában korlátozott, illetve szomatikus - pszichés állapota miatt szükségletei kielégítésében nagyfokú, esetleg teljes körű segítségre szoruló ellátottak teljes körű ápolását is elvégezzük.

* Az egészségügyi ellátást szerződés alapján naponta bejáró háziorvos végzi, illetve vállalkozó szakorvosok (ideggyógyász, fogorvos, ortopéd, stb.), valamint a központi ügyelethez kapcsolódóan a 24 órás orvosi lefedettséggel biztosított. A jogszabályban meghatározottak szerinti gyógyszerellátásról és gyógyászati segédeszközökről intézményünk gondoskodik.

* A lakók részére napi ötszöri étkezést biztosítunk. Gondoskodunk a rendszeres folyadékbevitelről, a szükség szerinti speciális étrendről, diétáról.
                                
* A tanköteles korúak fejlesztő nevelés, oktatásban, illetve egyéni fejlesztő foglalkoztatásban részesülnek, az ehhez való felszerelést és terápiás eszközöket biztosítjuk. 2014. szeptember 1-től a korábban az intézmény által működtetett fejlesztő iskola átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá, és a mohácsi Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény feladat-ellátási helyeként működik tovább.

* A mentálhigiénés ellátás keretében az intézmény biztosítja:
- a személyre szabott bánásmódot,
- a fejlesztési tervek megvalósítását,
- egyéni és csoportos megbeszéléseket, segítő beszélgetéseket,
- szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a hitélet gyakorlatának feltételeit,
- az intézményen belüli, és azon kívüli társas kapcsolatok kialakulását,
- az ellátottak családi kapcsolatainak fenntartását,
- aktivitást segítő fizikai tevékenységek szervezését,
- szellemi, szociális és kulturális tevékenységek rendszeres szervezését.

* Ellátottaink heti rendszerességgel vesznek részt foglalkozásokon, ahol a meglévő képességek szinten tartását, illetve a képességeikhez mérten a fejlesztésüket tűzzük ki célul. Az egyéni és csoportos foglalkozások - melyek megszervezése az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, érdeklődésének figyelembe vételével történik -  a szociális foglalkoztatáson kívül mentálhigiénés ellátást, munkaterápiát, terápiás és készségfejlesztő foglalkozásokat is magukban foglalják: kreatív, művészeti (zeneterápia, színjátszás, tánc), mozgás (gyógytorna, masszázs, gimnasztika, atlétika-, MATP- és bocsaedzések, mozgásfejlesztés) és egyéb (hydro, ultrahang) terápiákkal kiegészülve. A testi és lelki aktivitás fenntartása céljából végzett tevékenységek tervezettek és rendszeresek.

* A lakóotthoni ellátás során az elsődleges cél az értelmi fogyatékos fiatalok életminőségének lényeges javítása, autonóm és normalizált életformák kialakítása, társadalmi integrációjuk előmozdítása. A lakóknak érezniük kell, hogy van otthonuk, ahonnan napközben el kell járniuk - dolgozni, tanulni, terápiára, szórakozni -, s ahová utána visszatérhetnek, ugyanúgy, mint a "normál" életvitelű emberek. Természetesen ehhez a lakóotthoni élethez minden ápolási, gondozási, fejlesztési segítséget megkapnak, de nekik is erőfeszítéseket kell tenniük, s önállóságra kell törekedniük.
A lakóotthonok közösségeivel nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a társadalmi kapcsolatok kiépítésére, ápolására, megerősítésére. Bóly város rendezvényeinek állandó résztvevői, szereplői vagyunk. Közösen szervezzük (lakó-család-intézmény) a hét végi hazautazásokat, szabadságokat, látogatásokat. Kiemelt figyelmet fordítunk az ellátottak családi kapcsolatainak felvételére és rendszeres ápolására. A lakóotthon életét a lehetőségekhez mérten nyitottan szervezzük, így a rendezvényekre, programokra a közeli hozzátartozók igény szerinti részvételét is biztosítjuk. A lakóotthoni ellátott életkörülményeivel kapcsolatos problémáinak önálló megoldásához, a döntések meghozatalához segítséget nyújtunk.

* Szociális foglalkoztatás keretében a már nem tanköteles korú lakók közül 45 fő napi 4 órában munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. A foglalkoztatásnak kiemelkedő szerepe van a növekvő életfeladatoknak való megfelelésben, aminek alapja a hasznos munkavégzés. A munka-rehabilitáció célja az ellátott munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá lehetőség szerint a fejlesztő felkészítő foglalkozásra való felkészítés. Cél továbbá, hogy e programban a résztvevők számára olyan képzést biztosítsunk, mely során jártasságot szereznek különböző ismeretek gyakorlati alkalmazásában, továbbá készségeket sajátítanak el, értelmi erőik, gondolkodásuk és egyéb képességeik árnyaltabbá, gazdagabbá válik. (A szociális foglalkoztatás konkrét formáit külön foglalkoztatási szakmai program mutatja be).


2. Idősek számára nyújtott szolgáltatások (Görcsöny, Keresztespuszta):

* Az idősellátás területén az intézmény folyamatosan igyekszik az ellátotti kör valós szükségleteire válaszoló szolgáltatásokat nyújtani. A két idősotthoni telephelyünk lakói 1 –2 – 3 és 4 ágyas szobákban élnek, gondozásuk gondozási csoportokban történik.
A görcsönyi kastélyépületben 12 férőhelyes, jól felszerelt, intenzív gondozást biztosító ápolási osztályt hoztunk létre. Az osztály fekvőbetegei számára az állandó ápolói felügyelet kiemelten biztosított. Minden betegágy gyógyászati segédeszközökkel, kényelmi berendezésekkel felszerelt. A telephelyen továbbá 4 korszerű, az idős korhoz méltó életkörülményeket biztosító apartman található.

* Keresztespusztán demens részleg került kialakításra, ami az ellátottak számára biztonságos és optimális gondozási környezetet biztosít. Ahhoz, hogy a demens lakó állapotának megfelelő, személyre szabott bánásmódban részesüljön, megvizsgáljuk önellátó képességét, a demencia súlyosságának fokát, illetve a kommunikációs képességét. Demens lakóinkkal az állapotuknak, élethelyzetüknek, és az adott „pillanatnak” adekvát módon kommunikálunk. Különféle foglalkozási formákkal támogatjuk a tájékozódás, a térbeli – időbeli orientáció megőrzését. Enyhítjük a kognitív, valamint a pszichés jellegű tüneteket, biztosítjuk az állandóságot.

* Az ellátást igénybevevő idősek életútjának megismerésére építve, az egészségi állapot anamnézisét feltárva, team-munkával végezzük az egyéni gondozási tervre épülő ápolási, gondozási tevékenység komplex feladatait.

* Az egészségügyi ellátás keretében biztosítjuk a szabad orvosválasztás lehetőségét, de ezen túlmenően az orvosi tevékenységre és az egészségügyi feladatok szakmai irányítására az intézmény – szerződéses formában – orvost alkalmaz. Az intézményi orvos mindkét idősotthoni telephelyen hetente kétszer, vizitszerűen rendel. Minden lakónak joga van a rendszeres orvosi ellátás igénybevételére, élhet a gyógyító – megelőző ellátás lehetőségével, szükség esetén részt vehet a rehabilitációban, igénybe veheti a szakorvosi ellátást, valamint a kórházi ápolást, illetve állapotának megfelelően kaphat gyógyszert és gyógyászati segédeszközt. Az egészségügyi gondozás magában foglalja a napi 24 órás ápolói felügyeletet.
A pszichiátriai és rehabilitációs tevékenység ellátására pszichiáter szakorvost alkalmazunk. A szakorvos munkája nélkülözhetetlen a pszichiátriai és a demens betegek állapotfelmérésében, valamint fejlesztő gyógykezelésében. A neurológiai problémával küzdő lakóink ellátását neurológus szakorvos végzi. Nagy gondot fordítunk a prevencióra, az egészség megőrzéshez szükséges minden szűrővizsgálatot elvégeztetünk.

* A fizikai állapot megőrzését, illetve javítását mozgásterápiával kívánjuk elérni.

* Időskorú lakóink részére az étkezést intézményünk az életkori sajátosságok figyelembe vételével, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja. Naponta háromszori étkezést – ebből heti legalább egy alkalommal meleg ételt – biztosítunk. Emellett az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés) is biztosítjuk. Fekvőbetegeink ellátása során kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres folyadékbevitelre.

* A mentálhigiénés ellátás során mindenkor előtérbe helyezzük a méltó és emberi bánásmódot, tiszteletadást, és a megfelelő hangnemet, továbbá a mentális irányítást, mint a függőség-, a szorongás-, az öregség-, illetve a betegségtudat leküzdésének eszközét. Kiemelt figyelmet fordítunk az egyén családi kapcsolatai fennmaradásának elősegítésére, a régi kapcsolatok megtartására, és egyben az új kapcsolatok kiépítésére. A lakók részére nyújtott – teljes körű – szolgáltatásainkban mindenkor ügyelünk arra, hogy nyugodt, egészséges életet éljenek.

A mentálhigiénés gondozás folyamatában fontos szerepet tölt be az embertársi kapcsolatok alakítása. Nagy jelentőségű a verbális kommunikáció, az empátia, az érzelmek irányítása, a nemek közötti kapcsolat, a kritikus élethelyzetek elfogadása, a hibás viselkedés korrekciója, mások értékelésének tudatosítása. A mentális gondozás részét képezi az egészségre káros szokások elleni küzdelem, különösen az idős korra is jellemző alkoholfogyasztás, dohányzás és a túlzott gyógyszerfogyasztás. Az időseknek komoly problémát jelent lakóhelyük megváltozása, a házirendhez való alkalmazkodás, az új ismerősök, lakótársak elfogadása, illetve a beilleszkedés.

A mentális gondozás legalapvetőbb eleme a beszélgetés, amely lehet spontán vagy célzottan, egy adott problémára irányuló. A konfliktushelyzetek megelőzésére, már kialakult konfliktusok kezelésére egyéni, vagy csoportos foglalkozásokat szervezünk.

* Az idősek mentális gondozásának fontos eszköze a szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése. Ezt segítik a manuális tevékenységek, a kreatív- és kézműves foglalkozások a még meglévő készségek fenntartása, fejlesztése érdekében (pl: gyurmázás, rajzolás, színezés, festés, kötés, horgolás, hímzés, asztali és fali díszek készítése, szárazvirág kötészet). A demens ellátottak esetében alapvetően fejlesztendő a tapintás, a vizuális, akusztikus, és a kinesztetikus érzékelés.

Megalakítottuk az Irodalom Kedvelők Klubját, a Rejtvényfejtők Klubját, visszatérően sakkversenyeket rendezünk. A klubok mese délelőttöket szerveznek, színdarabokat, verseket tanulnak. Az irodalmi foglalkozások megtartásával célunk a beszéd - mint a kommunikáció egyik legfontosabb eszközének - fenntartása, fejlesztése.
Az irodalmi élmények, a könyv szeretete iránti igény kialakítása, az érdeklődés felkeltése és fenntartása szintén fontos törekvésünk. Könyvtárunk meglévő, jelentős könyvállománya lehetőséget nyújt ezen feladatok megvalósítására. Azoknak a lakóknak, akik valamilyen oknál fogva (rossz látás, vakság, bénulás) nem képesek az önálló olvasásra, felolvasásokat tartunk.

Fő feladataink közé tartozik az ünnepek megtartása. Ilyenkor meghívott vendégekkel, iskolásokkal, óvodásokkal tesszük színesebbé műsorainkat.
A névnapokat minden hónapban megünnepeljük, műsorral, ajándékkal kedveskedünk lakóinknak. A születésnapjukat ünneplőket is felköszöntjük, és külön ünnepséget szervezünk a 90 év feletti lakók köszöntésére. Az Idősek Hónapja alkalmából évente meghirdetjük a megyei nóta- és népdaléneklési versenyt. A különféle rendezvényekről készült videó filmeket több alkalommal levetítjük a lakóink számára.

Több alkalommal szervezünk kirándulásokat, lehetőséget biztosítva a kellemes kikapcsolódásra. Az Idősek Hónapja rendezvénye kiemelt helyet foglalt el kulturális programjaink sorában. Szeptember hónapban a lakóink részvételével minden évben megrendezzük a Szüreti Felvonulást és Bált, novemberben pedig a Sütőtök fesztivált.

* Hospice ellátás keretében biztosítjuk a haldokló beteg felkészítését az elmúlás gondolatára, és a környezet felkészítését a gyász időszakára. A tevékenység team munkában történik, melynek alapja az empátiára épülő segítő beszélgetés.

3.    Az egyesített szociális intézmény minden telephelyén azonos szolgáltatáselemek:

* Az érték-és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról átvételi elismervényt készítünk, az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről gondoskodunk. Az ellátottak készpénzét - megbízás alapján – az intézményben, illetve pénzintézetben őrizzük. A pénz kezeléséről, a kezelésre jogosult személyekről, valamint a pénz felhasználásának és elszámolásának módjáról az intézmény pénzkezelési szabályzata rendelkezik.

* Az intézmény igény esetén az alapfeladatokat meghaladó programokat és szolgáltatásokat is megszervez az ellátottak számára. Az alapvetően a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó programok (kirándulás, üdülés, színház, mozi stb.) körét és térítési díját az egyes telephelyek házirendjei tartalmazzák.

* Az intézményben elhunyt lakót elkülönítjük, végtisztességre felkészítjük, hozzátartozóját, törvényes képviselőjét értesítjük, értékeivel elszámolunk.
Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterénél.

Weboldalunkon sütiket használunk

A platanligetotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.